Alyans Tasarımcısı Nasıl Çalışır?

VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Mert Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Faaliyet Adresi : Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Kuyumcukent A.V.M. Zemin Kat No: 49 İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 212 603 63 78

E posta : i[email protected]

Ticaret Sicil No : 317981

MERSİS No : 0618-0036-2500-0012

 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik: İsim, Soy İsim

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

İletişim: Telefon Numarası, E Posta Adresi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 

AKTARILAN KİŞİSEL VERİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır.

E posta hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılarının ve Whatsapp uygulamasının veri merkezlerinin yurt dışında olması sebebiyle kişisel verileriniz bu kanallarla iletişime geçilmesi durumunda açık rızanız dahilinde yurt dışına aktarılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz www.alyansatolyem.com  adresinde bulunan iletişim formunun tarafınızca doldurulması suretiyle toplanmaktadır

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır: 

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

•Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde) ,

•Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

 • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir, 
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.